Battleship Marat 1941 
by Alexey Lezhnev 
002

1/350 Battleship Marat 1941 (Zvezda) 

Alexey Lezhnev


Gallery updated 5/12/2017

© ModelWarships.com