DKM U-2540 Type XXI
by Holger Veit

1/144 DKM U-2540 Type XXI (Revell Germany)

Holger Veit© ModelWarships.com